VagyOK BT

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

Itt vagy most: VagyOK >>> VagyOK BT
Alpontok: Bibliodrámácska | Lectio Divina | Induktív bibliatanulmányozás | Képodráma | Evangelizációs Bibliatanulmányozás


Bibliodrámácska

Az Ige vezet minket. Felolvasunk és megfigyelünk, majd lejegyzeteljük azt, amit az Ige nem, de a Lélek és a mi lelkünk elmondhat. Kísérletet teszünk, hogy belülről is megismerjük a szereplőket. Most azonosulhatsz és el is játszhatod.

Gyakorlat: A kiválasztott igeszakaszt vagy –szakaszokat felolvassuk. Ezalatt mindenki papírt és ceruzát vesz a kezébe, és lejegyzi, hogy a szöveg egyes szereplői hogyan érezhették magukat. Más szóval kísérletet teszünk arra, hogy megfogalmazzuk azokat a belső történéseket, amikről az Ige nem ad számot. Mint emberek, eséllyel érezhetünk rá a belül dúló érzelmekre, mivel az egyes szituációk sokunknak ismerősek lehetnek. Miután leírtuk, el is játsszuk ezeket az érzelmeket. Legvégül pedig kibeszéljük, hogy melyik szereplő élethelyzetével, érzelmeivel tudunk leginkább azonosulni, és rákérdezünk arra is, hogy miért?

Íme egy példa:

A vakon született ember meggyógyítása (János ev. 9.fejezet)

Ez a gyakorlat segít abban, hogy belülről éljünk át egy bibliai történetet. A gyakorlat koordinátora röviden vezesse be pár szóval a módszert, majd szakaszonként olvassa fel a történetet, rövid szüneteket tartva. A résztvevők kapjanak tollat és papírt a jegyzeteléshez!

  • Képzeljük el a helyszínt: a jeruzsálemi templom előtti teret! Képzeljük el, hogy nem látunk, mintha vakok lennénk! Milyen hangokat hallunk? Milyen szagokat érzünk?Mennyire van meleg?Milyen tapintási ingereket érzünk magunkon?
  • Képzeljük el, mit érezhet a főszereplő ember a történet egyes pontjain! Írjuk is le, miket gondol, milyen érzések kavaroghatnak benne? Ha a végén végigolvassuk a jegyzeteinket, abból ki fog rajzolódni a főszereplő belső, lelki története.


Első rész: 9,1-7: Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: 'Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?'Jézus így válaszolt: 'Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk – amíg nappal van – annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.' Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: 'Menj el, mosakodj meg a Siloám-tavában', ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, és már látott, amikor visszatért.”

Második rész: 9,8-12: „A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: 'Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni?' Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: 'Én vagyok az.'Erre megkérdezték tőle: 'Akkor hogyan nyílt meg a szemed?'Ő így válaszolt: 'Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem:Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok.'Megkérdezték tőle: 'Hol van ő?' 'Nem tudom' felelte.”

Harmadik rész:9,13-17: „ Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondtanekik: 'Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam és most látok.' Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: 'Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot.' Mások így szóltak: 'Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket?' És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak: 'Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta szemedet?' Ő azt mondta, hogy próféta.”

Negyedik rész: 9,24-34: „Odahívták másodszor is, és ezt mondták neki: 'Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.' Erre ő így válaszolt: 'Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.' Ekkor megkérdezték tőle: 'Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet?' 'Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni?' Megszdták és ezt mondták: ' Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való.' ' Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni.' ' Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket?' És kiközösítették.”

Ötödik rész: 9,35-38: „Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: 'Hiszel te az Emberfiában?' 'Ki az, Uram, hogy higgyek benne?' Jézus így felelt neki: 'Látod őt, és aki veled beszél, ő az.' Erre az ember így szólt: 'Hiszek, Uram!' És leborulva imádta őt.

Hatodik rész: 9,38-41: „Jézus pedig ezt mondta: 'Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.' Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: 'Talán mi is vakok vagyunk?' 'Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok:látunk, megmarad a bűnötök.'”

  • A részeket rövid szünetekkel olvassuk fel, hogy legyen idő az átélésre/jegyzetelésre! Ha most áttekintjük a jegyzeteinket, ott van rajta a vak ember belső története.Ezt a lelkivilágot fogjuk vizuálisan megjeleníteni.
  • Oszoljunk csoportokra, majd játszuk el (lehetőleg nem verbális eszközökkel!) a vak ember egész belső világát a történet során! Használjuk a színes kendőket!(ehhez adjunk a csoportoknak egy kis felkészülési időt!)A felkészüléshez szükség van a jegyzetek egyeztetésére. A csoport tagjai állapodjanak meg egy közös verzióban a főhős lelki világával kapcsolatban, és azt játsszák el! Figyelem! Nem többszereplős darabot kell bemutatni, hanem a főhős lelki világát érzékeltetni!(1-2 percben)
  • Beszéljük meg, kiből milyen érzéseket hozott elő a játék? Miben tudunk azonosulni a főszereplővel és miben a többiekkel (tanítványok, farizeusok)? Hogyan hatott ránk, hogy mintegy „belülről” éltük át a történteket?


Eszközök: jegyzetpapír, toll, színes kendők, Biblia

Hasonló feldolgozásra nagyon jó még:

  • a Bethesda története Jn 5,1-15
  • a házasságtörő asszony története Jn 8,1-11


A bibliodrámácska szerzője Seben Glóri, köszönet érte!!


Zsuzsi (nazsuzs kukac gmail.com)


Vissza: VagyOK

Vissza: Evangelizáció

Személyes eszközök